รายวิชา PSU MOOC

ทั้งหมด

238

วิชา

English for Commu...

TOEIC Preparation...

English for Commu...

English for Commu...

Arts of Communica...

Augmented Reality...

Basic German Comm...

Basic German Comm...

Basic Graphic Des...

Bridging the Cult...

Business Analytic...

C Programming for...

Cross – Cultural ...

Cultural Sharing

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
Education and Innovative Learning Academy (EILA)
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ อาคาร 1 (LRC-1)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Office Phone
+66 (0) 7428 9213