รายวิชา PSU MOOC

ทั้งหมด

205

วิชา

Arts of Communica...

Augmented Reality...

Basic German Comm...

Basic Graphic Des...

Business Analytic...

C Programming for...

Cross – Cultural ...

Cultural Sharing

Customer Journey ...

Cybersecurity in ...

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
Education and Innovative Learning Academy (EILA)
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ อาคาร 1 (LRC-1)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Office Phone
+66 (0) 7428 9213