รายวิชา PSU MOOC

ทั้งหมด

242

วิชา

Arts of Communica…

Augmented Reality…

Basic German Comm…

Basic German Comm…

Basic Graphic Des…

Bridging the Cult…

Business Analytic…

C Programming for…

Communication in …

Cross – Cultural …

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
Education and Innovative Learning Academy (EILA)
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ อาคาร 1 (LRC-1)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Office Phone
+66 (0) 7428 9213