การใช้ Microsoft Excel สำหรับการปฏิบัติงานเบื้องต้น

โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel การใช้คีย์ลัด การทางานกับฟังก์ชั่นข้อความและวันที่ การใช้งานฟังก์ชั่นคานวณพื้นฐาน การสร้างกราฟ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 :  ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของ Microsoft Excel

LO2 :  ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือใน Microsoft Excel เพื่อจัดการกับข้อมูลประเภทข้อความและวันที่ได้

LO3 : ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือใน Microsoft Excel เพื่อการคานวณพื้นฐานได้

LO4 : ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือใน Microsoft Excel เพื่อสร้างกราฟได้

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.ณัฐพร ทองศรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”