การลดต้นทุนในการผลิตของผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก

โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับรายวิชา

ต้นทุนการผลิต การจัดการต้นทุน การวิเคราะห์การสูญเสีย การเพิ่มผลิตภาพ การประเมินผลการลดต้นทุนและแบบฝึกหัด

Learning Outcomes

LO1 : ผู้เรียนสามารถประเมินต้นทุนผลิตภัณฑ์และเสนอแนวทางการจัดการต้นทุนได้

LO2 : ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์การสูญเสียในกระบวนการผลิตได้

LO3 : ผู้เรียนสามารถออกแบบการเพิ่มผลิตภาพได้

LO4 : ผู้เรียนสามารถประเมินผลการลดต้นทุนได้

Assessment and Evaluation criteria

Instructor

sutida pic 5

ผศ.ดร.สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”