การสอนโฟนิกส์สำหรับเด็ก

โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

      การเรียนรู้หลักการ ความสำคัญ และประโยชน์ของการเรียนการออกเสียงแบบโฟนิกส์ (Phonics) แนวทาง เทคนิค ขั้นตอนการสอนโฟนิกส์ (Phonics) อย่างเป็นระบบสำหรับเด็กไทย และแนวทางกิจกรรมและสื่อที่ใช้ในการสอนโฟนิกส์ รวมถึงการฝึกออกเสียงตัวอักษร เข้าใจหลักการถอดรหัสเสียง (Sound Decoding) และผสมเสียง (Sound Blending) ในภาษาอังกฤษวัตถุประสงค์ การสร้างรายงานทางธุรกิจด้วยรายงานหลายมิติเชิงโต้ตอบ (Interactive Dashboard)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการออกเสียงแบบโฟนิกส์ (Phonics) ได้ 
LO2 : ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวทางการสอนโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็กไทยได้
LO3 : ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงตัวอักษร ถอดรหัสเสียง (Sound Decoding) และผสมเสียง (Sound Blending) ภาษาอังกฤษได้
LO4 :ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กิจกรรมและสื่อการสอนโฟนิกส์ (Phonics) ในการสอนได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Fatimah Picture

ฟาตีเม๊าะห์ เจ๊ะอาแซ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”