ทำสไลด์อย่างไรให้ปัง คนฟังไม่ละสายตา

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับรายวิชา

    หลักการเกี่ยวกับการทำสไลด์เพื่องานนำเสนอ ซึ่งจะปูพื้นฐานตั้งแต่การเลือกสีสไลด์ เลือกคู่สีให้เป็นสีหลักและสีรอง การเลือกใช้ฟอนต์ให้เหมาะกับงานที่นำเสนอ การจัดพื้นที่สไลด์ให้อ่านง่าย การเลือกใช้แผนภูมิแต่ละรูปแบบ และการใช้กราฟเส้นกับงานนำเสนอ

Learning Outcomes

LO1 : ผู้เรียนสามารถเลือกสีสไลด์ให้เหมาะสมกับงานนำเสนอได้

LO2 : ผู้เรียนสามารถเลือกฟอนต์ให้เหมาะสมกับงานนำเสนอได้

LO3 : ผู้เรียนสามารถจัดพื้นที่สไลด์ให้อ่านง่ายได้

LO4 : ผู้เรียนสามารถเลือกใช้แผนภูมิให้เหมาะสมกับข้อมูลที่นำเสนอได้      

LO5 : ผู้เรียนสามารถใช้กราฟเส้นในงานนำเสนอได้

Assessment and Evaluation criteria

Instructor

68188

ดร.วนิดา แซ่ตั้ง

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”