การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสำหรับธุรกิจด้วย Power BI

โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับรายวิชา

การนำเสนอข้อมูลในลักษณะ Visualization  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Power BI การนำเข้าข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ การสร้างรายงาน Dashboard การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายด้วย Power BI

Learning Outcomes

LO1 : ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบ Visualization ให้เหมาะสมกับข้อมูล ได้

LO2 : ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Power BI นำเข้าข้อมูล ได้

LO3 : ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Power BI จัดเตรียมข้อมูล ได้

LO4 : ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Power BI สร้างรายงาน Dashboard ได้

LO5 : ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Power BI วิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายได้

Assessment and Evaluation criteria

Instructor

Pattarapond_1

ดร.ภัทราพร วรินทรเวช

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”