การประเมินศักยภาพพลังงานลม

โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับรายวิชา

  บทนำ การเกิดลม ประเภทของลม การนำพลังงานลมไปใช้ประโยชน์ การเลือกทำเลที่ตั้งเพื่อติดตั้งเสาวัดลม การวิเคราะห์อัตราเร็วลมและทิศทางลม การประมาณค่าอัตราเร็วลมที่ความสูงต่างๆ การคำนวณกำลังลม

Learning Outcomes

LO1 :  สามารถอธิบายการเกิดลมประเภทต่างๆได้

LO2 :  สามารถบอกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการติดตั้งกังหันลมได้

LO3 :  สามารถวิเคราะห์อัตราเร็วลมและทิศทางลมได้

LO4 :  สามารถประมาณค่าอัตราเร็วที่ความสูงต่างๆได้

LO5 :  สามารถคำนวณกำลังลมได้

Assessment and Evaluation criteria

Instructor

1646713357265

ผศ.ดร.วาริช วีระพันธ์

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”