เทคโนโลยีการผลิตเม็ดพลังงานจากไม้

โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับรายวิชา

  การเตรียมวัตถุดิบไม้ การเลือกวัตถุดิบ ประเภทของเม็ดพลังงาน กระบวนการและวิธีการอัดเม็ดพลังงานเชื้อเพลิง รวมถึงการทดสอบสมบัติของเม็ดพลังงาน 

Learning Outcomes

LO1 :  ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการ เทคนิค ในการผลิตเม็ดพลังงานได้

LO2 :  ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการผลิตเม็ดพลังงานจากไม้

LO3 :  ผู้เรียนมีความเข้าใจถึงสมบัติของเชื้อเพลิงอัดเม็ดได้

Assessment and Evaluation criteria

Instructor

4e431372-84b1-46f1-ad38-f135e78bee51-removebg-preview

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยะ โชติขันธ์

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”