การจัดการขยะชุมชน

โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับรายวิชา

    ชนิดและองค์ประกอบของขยะมูลฝอย แหล่งกำเนิดของขยะมูลฝอย ผลกระทบขยะมูลฝอย อัตราการเกิดและการคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอย ระบบขยะมูลฝอย เทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอย ชุมชนกับการจัดการขยะมูลฝอย

Learning Outcomes

LO1 : ผู้เรียนสามารถจำแนกชนิดและองค์ประกอบ แหล่งกำเนิดของขยะมูลฝอยได้

LO2 : ผู้เรียนสามารถอธิบายการศึกษาอัตราการเกิด การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอย ระบบขยะมูลฝอย และเทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอย

LO3 : ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาผลกระทบของขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน และแนวทางการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนได้

Assessment and Evaluation criteria

Instructor

อ.โปรดปราน คำอ่อน

อาจารย์โปรดปราน คำอ่อน

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”