สนุกกับการแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น

โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับรายวิชา

     โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์มีหลายๆรูปแบบสามารถหาคำตอบด้วยการใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบสมการเชิงเส้น โดยในทางปฏิบัติการวางแผนเพื่อแก้โจทย์ปัญหานั้น จำเป็นต้องรู้จักรูปแบบทั่วไปและรูปแบบคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นหลายตัวแปร(n สมการ n ตัวแปร)  การแปลงระบบสมการเชิงเส้นทั่วไปเป็นระบบสมการเชิงเส้นในรูปเมทริกซ์  การหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้น 3 ตัวแปร 3 สมการด้วยการใช้เมทริกซ์เพื่อดำเนินการตามแถวขั้นมูลฐาน และ วิธีการของเกาส์-จอร์แดน การใช้ software สำเร็จรูปเพื่อหาคำตอบของสมการเชิงเส้นหลายตัวแปร ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของในการแก้โจทย์ปัญหาที่มีหลายๆตัวแปร

Learning Outcomes

LO1 :  ผู้เรียนสามารถเขียนระบบสมการเชิงเส้นหลายตัวแปรในรูปเมทริกซ์

LO2 :  ผู้เรียนสามารถใช้เมทริกซ์มาช่วยในการหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นหลายตัวแปร

LO3 : ผู้เรียนสามารถใช้ software สำเร็จรูปเพื่อหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นหลายตัวแปร

LO4 : …ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และหาคำตอบโจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นหลายตัวแปร

Assessment and Evaluation criteria

Instructor

รูปอ.น้อย

อาจารย์วาสนา บุญแสวง

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”