Basic Graphic Design for IAO purposes

โดย คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เกี่ยวกับรายวิชา

      Importance of graphic design, principles of graphic design through basic programs, principles of basic planning in graphic design, graphic design elements, benefits of graphic design for a successful work, and the significance of applying the graphic design in an international context.
      ความสำคัญของการออกแบบกราฟิก หลักการออกแบบและผลิตสื่อดิจิตัลผ่านโปรแกรมพื้นฐาน หลักการดำเนินงานและการวางแผนขั้นต้นของการออกแบบกราฟิก องค์ประกอบของการออกแบบ ประโยชน์ของ Graphic design กับความสำเร็จในการทำงาน และความเหมาะสมในการนำ Graphic design มาใช้ในบริบทระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : Understand the importance and benefits of the Graphic Design.
         (เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความสำคัญและประโยชน์ของ Graphic design)
LO2 : To learn the principles of Graphic Design and how to apply them to be suitable for various jobs.
          (เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักองค์ประกอบการออกแบบ Graphic design และความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้กับรูปแบบงานต่าง ๆ)
LO3 : To be able to apply the acquired knowledge and skills for communication proposed.
          (เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้มาประยุกต์ใช้ได้จริง ในการนำเสนอสิ่งที่ต้องการสื่อสาร)

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.ชนกิตติ์ ธนะสุข

ดร.ชนกิตติ์ ธนะสุข

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”