Basic German Communication 1

โดย คณะวิเทศศึกษา

เกี่ยวกับรายวิชา

   ตัวอักษรระบบการเขียนและการออกเสียง ไวยากรณ์และคำศัพท์พื้นฐาน จำนวนตัวเลขและการนับ การทักทายเบื้องต้น พูดเรื่องเกี่ยวกับตัวเองและสิ่งรอบตัว สนทนาเรื่องราวในชีวิตประจำวันอย่างง่าย เช่น การแนะนำตัวเอง        การซื้อขายสินค้า เป็นต้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 :  ผู้เรียนสามารถเข้าใจและบอกคำศัพท์เกี่ยวกับตัวเอง ครอบครัวและอาหาร            พื้นฐานได้

LO2 :  ผู้เรียนสามารถแนะนำตัวเองและครอบครัวได้

LO3 : ผู้เรียนสามารถแสดงการซื้ออาหารและปรับใช้บทสนทนาการซื้ออาหาร                   อย่างง่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Pic Sureerat_Jittasatian

อาจารย์สุรีรัตน์ จิตตเสถียร

คณะวิเทศศึกษา

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”