ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน

โดย คณะวิเทศศึกษา 

เกี่ยวกับรายวิชา

(ภาษาไทย)  ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสมัครงาน อ่านการเปิดรับงานเปิดจากแหล่งต่างๆ การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติส่วนตัวการฝึกงานการสัมภาษณ์การขยายคำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในการสมัครงาน

(ภาษาอังกฤษ) Practicing English communicative skills relating to job applications, reading job openings from various sources, writing application letters and résumés, practicing job interviews, enlarging vocabulary, and expressions used in job application

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถสร้างประวัติย่อของตนเองในรูปแบบออนไลน์ได้

LO2 : ผู้เรียนสามารถตอบคำถามในการสัมภาษณ์งานได้อย่างมี
          ประสิทธิภาพ

LO3 : ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสัมภาษณ์งาน
          ในการสมัครงาน

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

IMG_5191 copy

อาจารย์รัตนา เจงพิบูลพงศ์

คณะวิเทศศึกษา 

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”