ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียนพื้นฐาน

โดย คณะวิเทศศึกษา

เกี่ยวกับรายวิชา

ผู้เรียนเพิ่มพูนทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจบทความทั่วไปบทความวิชาการอย่างง่าย และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อการนำมาใช้ในเชิงวิชาการ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ทักษะการเขียนพื้นฐานในระดับประโยคได้อย่างถูกต้องและสามารถสร้างประโยคที่สมบูรณ์ได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถจำแนกรูปแบบประโยคต่าง ๆ ได้ (simple, compound,               complex sentences, fragments และ run-ons)

LO2 : ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามรูปแบบประโยคต่าง ๆ ได้ถูกต้องตาม                  หลักไวยากรณ์

LO3 : ผู้เรียนสามารถแก้ไขประโยคที่ผิดให้ถูกต้องได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Napacha_MOOC

อาจารย์ นภชา ประภาวดี

คณะวิเทศศึกษา

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”