การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1

โดย คณะวิเทศศึกษา

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้จะให้ความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศสพื้นฐานเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพูดเรื่องเกี่ยวกับตัวเองและสิ่งรอบตัว รวมถึงสามารถสนทนาเรื่องราวในชีวิตประจำวันอย่างง่าย เช่น การทักทาย การแนะนำตัวเอง ครอบครัว อากาศ อาหารและเครื่องดื่มการซื้อของและสามารถบอกทิศทางเป็นภาษาฝรั่งเศส                                        ได้วัตถุประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 :  ผู้เรียนสามารถพูดแนะนำตนเอง บอกชื่อ อายุ สัญชาติ และอื่น ๆ                            เป็นภาษาฝรั่งเศสได้

LO2 :  ผู้เรียนสามารถพูดสนทนาโต้ตอบสั้นๆ เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ                                     ในชีวิตประจำวัน เช่น อากาศ อาหารและเครื่องดื่ม การซื้อของและ                           สามารถบอกทิศทางเป็นภาษาฝรั่งเศสได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Photo Kesinee

ผศ.ดร. เกศินี ชัยศรี

คณะวิเทศศึกษา

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”