ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ

โดย  คณะวิทยาลัยนานาชาติ

เกี่ยวกับรายวิชา

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ กำหนดวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ผู้ฟัง การจัดเตรียมเค้าโครงแบบแผนการนำเสนอ การจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ช่วยในการนำเสนอ ภาษากายในการนำเสนองาน

English presentation skills; objective setting; audience analysis; preparation and outlines for presentations; preparation of document and presentation devices; body language for presentations

Learning Outcomes

LO1 : Learners will be able to understand the characteristics of good presentation and how to be a good presenter, mention some important points to consider before creating and presenting a presentation.

LO2 : Learners will create and perform an opening of presentation by using correct choice of various expression for greeting/welcoming the audience, introducing themselves, and stating the purpose

LO3 : Learners will be able to oganise and demonstrate a content of presentation by using appropriate signposting in talking about some issues, numbers, visual, and trends.

LO4 : Learners will be able to use the variety of expression to close the presentation.

LO5 :Learners will be able to perform presentation using appropriate stress, pause, intonation, pace and body language.

Assessment and Evaluation criteria

Instructor

S__16056324

ดร.ขรรค์ชัย วงษ์ชนะ

คณะวิทยาลัยนานาชาติ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”