รอบรู้เรื่องโรคปลาสวยงาม

โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับรายวิชา

      หลักการเลี้ยงปลาให้มีสุขภาพดี และการจัดการสุขภาพทั่วไปในปลาสวยงาม การประเมินแยกแยะปลาป่วยอย่างง่าย อาการและความผิดปกติที่พบในปลาสวยงาม โรคติดเชื้อในปลาสวยงามและโรคไม่ติดเชื้อในปลาสวยงาม หลักการรักษาและการใช้ยาในปลาสวยงาม วิธีการให้ยาในปลาสวยงาม ประเภทยาและสารเคมี และข้อควรระวัง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถเข้าใจการจัดการสุขภาพปลาสวยงามเบื้องต้นได้

LO2 : ผู้เรียนสามารถประเมินสุขภาพปลาสวยงามเบื้องต้นได้

LO3 : ผู้เรียนสามารถเข้าใจสาเหตุและลักษณะการเกิดโรคในปลาสวยงามได้

LO4 : ผู้เรียนสามารถเข้าใจวิธีใช้ยาและสารเคมีเบื้องต้นในปลาสวยงามได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Picture1

สพ.ญ.ชญานิศ ดาวฉาย

คณะสัตวแพทยศาสตร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”