โรคภัยใกล้ตัวในเพื่อนรักสี่ขา

โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับรายวิชา

  โรคที่สำคัญในสัตว์เลี้ยง อาการที่แสดงออก และการป้องกันการเกิดโรค        เบื่องต้น ศึกษาโรคต่างๆตามระบบ ประกอบด้วย ระบบทางเดินอาหาร ตับ ระบบหายใจ หัวใจหลอดเลือดและระบบน้ำเหลือง ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ต่อมไร้ท่อ ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ระบบโครงร่าง กระดูก ข้อ เอ็น และผิวหนังของสัตว์ โดยเน้นที่สุนัขและแมว

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 :  ผู้เรียนสามารถจดจำ (Remember) โรคที่สำคัญในสัตว์เลี้ยง อาการ                      ที่แสดงออก และการป้องกันการเกิดโรคในระบบต่างๆ

LO2 :  ผู้เรียนสามารถเข้าใจ (Understand) ถึงความสำคัญของการป้องกัน                   การเกิดโรคเบื่องต้นในสัตว์เลี้ยง

LO3 : ผู้เรียนสามารถนำความรู้มาใช้ (Apply) ในการประเมินการเจ็บป่วย                        เบื่องต้น ที่เกี่ยวกับโรคในระบบต่างๆของสัตว์เลี้ยง คือสุนัขและแมว

LO4 : ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ (Analyze) รูปแบบของอาการต่อการชนิด                        ของโรคที่สำคัญในสัตว์เลี้ยง

LO5 : ผู้เรียนสามารถประเมิน (Evaluate) วิธีป้องกันโรคที่เหมาะสมต่อชนิด                      ของโรคที่สำคัญในสัตว์เลี้ยง

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

อ.น.สพ.ดร.วัชรพล สูยะโพธิ์

อ.น.สพ.ดร. วัชรพล สูยะโพธิ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”