ความรู้พื้นฐานการใช้ยาในสัตว์ 2

โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับรายวิชา

    ความรู้พื้นฐานการใช้ยา  ในสัตว์ 2 เป็นวิชาต่อเนื่องจากความรู้พื้นฐานการใช้ยาในสัตว์ โดยจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบยาเตรียมชนิดต่าง ๆ ในทางสัตวแพทย์ เข้าใจอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารยา สามารถบริหารยาด้วยวิธีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย อีกทั้งสามารถคำนวณขนาดของยาได้อย่างถูกต้อง เข้าใจการเขียนใบสั่งยา และสื่อสารวิธีการใช้ยาได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายชนิดของรูปแบบยาเตรียมทางสัตวแพทย์ได้

LO2 : ผู้เรียนสามารถเข้าใจเกี่ยวกับใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้ยาสัตว์

LO3 : ผู้เรียนสามารถอธิบายการให้ยาในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและ                      ปลอดภัย

LO4 : ผู้เรียนสามารถคำนวณขนาดของยา ได้อย่างถูกต้อง

LO5 : ผู้เรียนสามารถเขียนใบสั่งยาได้อย่างถูกต้องและสามารถสื่อสารวิธีการ                  ใช้ยาได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Ing Gownsuit

ดร.สพ.ญ.ปรารถนา ยงสกุลชัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”