การออกแบบการนำเสนอเชิงธุรกิจ

โดย สาขาการเงินและการลงทุน คณะวิทยาการจัดการ

เกี่ยวกับรายวิชา

   ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการลำดับหัวข้อในการนำเสนอและแสดงตัวอย่างในการลำดับหัวข้อการนำเสนอเพื่อให้ผู้ฟังนำเสนอเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายมากขึ้นระบุหลักสำคัญในการออกแบบสไลด์ รวมถึงการปรับใช้หลัก Pyramid ในการวางโครงสร้างของสไลด์แต่ละหน้า การใช้ Action title และ Subtitle เพื่อให้ผู้ฟังการนำเสนอเข้าใจประเด็นที่ผู้พูดต้องการนำเสนอได้ง่ายมากขึ้นเสนอแนวทางในการนำเสนอข้อมูลด้วย Chart การเลือกใช้รูปภาพ การใช้สี – การเลือกใช้ Font นอกจากนี้จะมีการแสดงตัวอย่างในการออกแบบสไลด์จากข้อมูลที่กำหนดให้ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นตัวอย่างในการนำเนื้อหาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสไลด์จริง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถออกแบสไลด์ที่เหมาะสมในการนำเสนอเชิงธุรกิจได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

poom (1)

อาจารย์ภูมิ ชี้เจริญ

สาขาการเงินและการลงทุน คณะวิทยาการจัดการ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”