การบริหารความเสี่ยง

โดย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

    แนวคิดและความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง การระบุ และการตอบสนองความเสี่ยง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถบอกความหมายและประเภทของความเสี่ยงได้

LO2 : ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงได้

LO3 : ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการระบุเหตุการณ์บ่งชี้ที่อาจจะเป็นความเสี่ยง                ต่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้

LO4 : ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการประเมินผลกระทบและโอกาสเกิดของ                         ความเสี่ยงนั้นได้

LO5 : ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการตอบสนองความเสี่ยงได้ 

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Sansanee S

อาจารย์ศรรสนีย์ สังข์สุวรรณ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”