การจัดการอีเวนต์

โดย คณะวิทยาการจัดการ

เกี่ยวกับรายวิชา

        เมื่อนับย้อนกลับไปใประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ “อีเวนต์” มีฐานะเป็น เครื่องมือที่สำคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ อีกทั้งยังได้ถูกนำไปใช้ในการสร้างประสบการณ์ รวมทั้งได้มีการนำไปร้อยเรียงให้เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว ตลอดจนการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ด้วยเหตุนี้รัฐบาลในหลายๆ ประเทศทั่วโลกจึงได้จริงจังส่งเสริมให้มีการจัดงานอีเวนต์เพื่อเป็นกลไกในการดึงผู้เข้าร่วมงานนับตั้งแต่หลักร้อยคนจนถึงหลายสิบล้านคนเข้าสู่เมือง อย่างไรก็ตามการจัดงานอีเวนต์ให้สามารถตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้นั้น จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีศักยภาพโดยเฉพาะการมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัย จากความสำคัญดังกล่าวผู้สอนจึงได้จัดทำวิชาการจัดการอีเวนต์ (Events Management) ในรูปแบบ MOOC ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมความรู้เบื้องต้นของอีเวนต์ การออกแบบ การตลาด และการจัดทำงบประมาณสำหรับการจัดงานอีเวนต์ รวมทั้งการจัดงานและการดำเนินการ ตลอดจนเทรนด์เทคโนโลยีสำหรับการจัดงาน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 :  ผู้เรียนสามารถจดจำความสำคัญ แนวคิด ประเภท รูปแบบของงานอีเวนต์

LO2 :  ผู้เรียนสามารถเข้าใจองค์ประกอบของการจัดอีเวนต์ การตลาด อีเวนต์                 แบบยั่งยืน และแนวโน้มในอนาคต

LO3 :  ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านการจัดอีเวนต์ไปใช่ในโครงงาน                   ที่ได้รับมอบหมาย

LO4 :  ผู้เรียนสามารถเสนอแนวคิดที่เป็นไปได้ในการจัดงานอีเวนต์

LO5 :  ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ ออกแบบ และจัดการอีเวนต์ได้อย่างเหมาะสมตามโจทย์ที่ได้รับจาก

           ผู้ประกอบการ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Screen Shot 2565-08-09 at 16.21.05

ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์

สาขาวิชาการจัดการไมซ์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”