C Programming for Beginners

โดยการสนับสนุนจาก โครงการวิทยาศาสตร์ดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนจาก โปรแกรม 16 โครงการปฎิรูประบบ อววน. แผนงานย่อย “การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง”
โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

บทเรียนการเขียนโปรแกรมภาษาซีเริ่มต้นนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้น โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่การอธิบายส่วนของตัวแปร ชนิดข้อมูล รวมทั้งส่วนของการคำนวณทางคอมพิวเตอร์ โดยการเขียนโปรแกรมจะมี 2 ส่วนคือ แบบเงื่อนไข ซึ่งจะมีคำสั่งของ if และ switch-case ส่วนแบบวนลูป จะมีคำสั่งของ for, while และ      do-while

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1  : ผู้เรียนสามารถประกาศตัวแปรได้ตรงตามชนิดของข้อมูลได้
LO2 : ผู้เรียนสามารถเข้าใจ operators ต่างๆ ที่ใช้การคำนวณได้
LO3 : ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนไข โดยใช้ if และ switch-case ได้
LO4 : ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมแบบวนลูป โดยใช้ for, while และ do-while            ได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Picture1

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”