Sustainable Development Goals (SDGs)

โดย คณะวิทยาการจัดการ

เกี่ยวกับรายวิชา

   ความหมาย ที่มา และความสำคัญของ Sustainable Development Goals (SDGs) หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ความหมาย จุดประสงค์ของเป้าหมายทั้ง 17 เป้าหมาย ตัวอย่างการดำเนินงานหรือการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนเข้าใจความเป็นมาของ Sustainable Development Goals (SDGs)
LO2 : ผู้เรียนเข้าใจจุดประสงค์ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ละเป้าหมาย
LO3 : ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงบริบทของโครงการที่เกิดขึ้นในสังคมกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

S__15704084

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”