หลักการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

เกี่ยวกับรายวิชา

     ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการแสดงออกของสัตว์ หลักการและองค์ประกอบของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ หลักการคัดเลือกและระบบการผสมพันธุ์ ลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของสัตว์ที่ควรปรับปรุง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 :  ผู้เรียนมีความเข้าใจเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะของสัตว์

LO2 :  ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักการคัดเลือกสัตว์

LO3 :  ผู้เรียนมีความเข้าใจในระบบการผสมพันธุ์สัตว์

LO4 :  ผู้เรียนมีความเข้าใจลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของสัตว์ที่ควรปรับปรุง

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. อุมาพร แพทย์ศาสตร์

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”