เทคนิคการแปลภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ

โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

หลักการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การแปลประเภทงานเขียนประเภทสารคดีและบันเทิงคดี การแปลบทความข่าวและรายงายข่าว ปัญหาในการแปล เทคนิคและแนวทางการแก้ไขการแปล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
LO2 : ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เทคนิคการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ในระดับคำ ระดับประโยค
LO3 :ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการแปลและหาแนวทางแก้ไข ปรับบทแปล
LO4 :ผู้เรียนสามารถแปลงานภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อที่กำหนด

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.สุดาทิพย์ ประพันธ์

สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”