ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

      รูปประโยคพื้นฐานแบบต่างๆ (Basic sentence patterns) การขยายคำนาม (Noun modification) รูปแบบต่าง ๆ การลดรูป Adjective clause ให้เป็นวลี (phrases) รวมถึง การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคและแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถบอกความแตกต่างระหว่าง sentence และ fragment รวมถึง อธิบายองค์ประกอบหลักของประโยคได้
LO2 : ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานรูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์โครงสร้าง
LO3 : ผู้เรียนสามารถสร้างประโยคที่ซับซ้อนโดยขยายส่วนที่เป็นคำนามได้ถูกต้อง
LO4 : ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์โครงสร้างประโยคได้อย่างเป็นระบบและแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบให้ถูกต้องได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ผศ. ดร. จิราพร เยี่ยมคำนวณ

สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”