พิธีกร (ใคร ๆ ก็เป็นได้)

โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

พิธีกร” หรือ MC (Master of the Ceremonies) หรือ Emcee หรือ Moderator เป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นกับทุกสายอาชีพ  และพิธีกรดำรงอยู่ในทุกสถานการณ์ของชีวิต การมีทักษะในการทำหน้าที่พิธีกร จะเสริมสร้างความมั่นใจและเสน่ห์ในตัวบุคลากรคนนั้น ๆ และจะช่วยให้บุคคลนั้นมีศักยภาพในองค์กรมากขึ้น ที่สำคัญยิ่ง “พิธีกร” สามารถสร้างเป็นอาชีพทางเลือกให้แก่ทุกศาสตร์วิชาได้ 

ความรู้และทักษะการทำหน้าที่พิธีกรในงานต่าง ๆ  ประกอบไปด้วย บทบาทและความสำคัญของพิธีกร ความหมายของพิธีกร  ความสำคัญของพิธีกร  บทบาทของพิธีกร  คุณสมบัติและหน้าที่ของพิธีกร การเตรียมตัวในการทำหน้าที่พิธีกร  การเตรียมบทพูดของพิธีกร บุคลิกภาพที่เหมาะสมของพิธีกร  การสร้างความเป็นมืออาชีพของพิธีกรอย่างเป็นระบบ  และคุณธรรมจริยธรรมในการทำหน้าที่พิธีกร   

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 :ผู้เรียนสามารถใช้องค์ความรู้เพื่อการทำหน้าที่พิธีกรได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ (Cognitive Domain)
LO2 : ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการทำหน้าที่พิธีกร ในการเพิ่มความสามารถในการทำหน้าที่พิธีกรในรูปแบบอื่น และช่องทางอื่น ๆ ได้ (Cognitive Domain)
LO3 :ผู้เรียนสามารถพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการทำหน้าที่พิธีกรในรูปแบบต่าง ๆ ได้ (Affective Domain)
LO4 :ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะของตนเองการทำหน้าที่พิธีกรได้อย่างถูกและเป็นธรรมชาติ(Psychomotor Domain)

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ณฐ ย่าหลี

สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”