การใช้ Excel สำหรับงานบัญชี

โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Excel การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Excel สำหรับงานทั่วไปและงานบัญชี การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTable และสร้างแผนภูมิด้วย PivotChart

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถเข้าใจและใช้งานโปรแกรม Excel ในระดับเบื้องต้น
LO2 : ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel ในงานทั่วไป
LO3 : ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel ในงานบัญชี
LO4 : ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Excel
LO5 :ผู้เรียนสามารถนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผกาแก้ว พรหมศิริ

สาขาการบัญชี

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”