ความรู้บัญชีและภาษีที่ร้านค้าควรรู้

โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

        ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจัดตั้งร้านค้า ความรู้ทางบัญชีที่ร้านค้าควรปฏิบัติ การจัดทำบัญชีแบบบุคคลธรรมดา ความรู้ภาษีที่ร้านค้าควรทราบ การรวบรวมเอกสารสำหรับการยื่นภาษี การคำนวณภาษีสำหรับร้านค้า การยื่นแบบแสดงรายการยื่นภาษีแบบออนไลน์ การวางแผนภาษีสำหรับร้านค้า

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 :ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้ทางบัญชีและภาษีของร้านค้าได้
LO2 : ผู้เรียนสามารถจัดทำบัญชีสำหรับร้านค้าได้
LO3 : ผู้เรียนสามารถคำนวณภาษี วางแผนภาษี สำหรับร้านค้าได้
LO4 : ผู้เรียนสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีสำหรับร้านค้าได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์พจนารถ ฤทธิเดช

สาขาการบัญชี

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”