การบริหารทรัพยากรบุคคลในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

      ความหมายและบทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกำลังคนการบริหารงานบุคคล การสรรหาและการคัดเลือก การฝึกอบรมพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ และการประเมินผลการปฏิบัตงาน ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและวิเคราะห์บทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้
LO2 : ผู้เรียนสามารถสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง

สาขาการตลาด

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”