การคลังภาครัฐกับการดำเนินชีวิต

โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคลังภาครัฐ บทบาทของรัฐในระบบเศรษฐกิจ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถาบันการเงิน งบประมาณแผ่นดิน รายรับของรัฐบาล ภาษีอากร รายจ่ายของรัฐบาล และการก่อหนี้ของรัฐบาล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการคลังภาครัฐ บทบาทของรัฐในระบบเศรษฐกิจ สถาบันการเงิน การคลังและระบบการเงินการคลัง 
LO2 : ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ รวมทั้งยกตัวอย่างความสำคัญของการคลังสาธารณะต่อการดำเนินชีวิตได้
LO3 : ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านนโยบายภาครัฐ และงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งประกอบด้วยรายรับรายจ่ายของรัฐบาล และการก่อหนี้ของรัฐบาล เพื่อพัฒนาความคิดใหม่โดยมีการบูรณาการได้
LO4 :ผู้เรียนสามารถประเมินแนวทางการบริหารการคลังของภาครัฐได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

wisuttinee1ๆ

ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์

สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”