การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจ

โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

      การทำความเข้าใจข้อมูล การทำงานกับข้อมูลโดยใช้กระบวนการจินตทัศน์ข้อมูล (Data Visualization Pipeline) การเตรียมและการทำความสะอาดข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ การออกแบบรายงานและเลือกแผนภูมิที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ การสร้างรายงานทางธุรกิจด้วยรายงานหลายมิติเชิงโต้ตอบ (Interactive Dashboard)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและประเภทของข้อมูลได้ 
LO2 : ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการจินตทัศน์ข้อมูลได้
LO3 : ผู้เรียนสามารถเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้
LO4 : ผู้เรียนสามารถออกแบบรายงานและเลือกแผนภูมิได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงานได้
LO5 : ผู้เรียนสามารถสร้างรายงานเพื่อนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจด้วยรายงานหลายมิติเชิงโต้ตอบ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Printฟฟ

ดร. อรชนก ช่องสมบัติ

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”