หลักการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบบ้านพักอาศัย

โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

      หลักการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบบ้านพักอาศัย : ขนาดส่วนมนุษย์ (Human Scale) การวิเคราะห์ผู้ใช้งาน (User Analysis) การวิเคราะห์ที่ตั้ง (Site Analysis) การวิเคราะห์ประโยชน์ใช้สอย (Bubble Diagram) การวิเคราะห์ความต้องการพื้นที่ใช้สอย (Area Requirement Analysis)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างขนาดส่วนมนุษย์กับการออกแบบองค์ประกอบของบ้านพักอาศัยได้ 
LO2 : ผู้เรียนเข้าใจหลักการการวิเคราะห์ผู้ใช้งานในการออกแบบบ้านพักอาศัย
LO3 : ผู้เรียนเข้าใจหลักการการวิเคราะห์ที่ตั้งในการออกแบบบ้านพักอาศัย
LO4 : ผู้เรียนเข้าใจหลักการการวิเคราะห์ประโยชน์ใช้สอยในการออกแบบบ้านพักอาศัย
LO5 :ผู้เรียนเข้าใจหลักการการวิเคราะห์ความต้องการพื้นที่ใช้สอยในการออกแบบบ้านพักอาศัย

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”