การอ่านกวีนิพนธ์อังกฤษ

โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

      ในรายวิชาการอ่านกวีนิพนธ์อังกฤษ (English Poetry Reading) ผู้เรียนจะได้ศึกษาลักษณะทั่วไปของคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองในภาษาอังกฤษ ลักษณะของภาษาที่ใช้ในการประพันธ์กวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ การสรรคำ ความหมายโดยตรงและความหมายแฝงของคำ โครงสร้างประโยค ฉันทลักษณ์ การสัมผัสอักษรและสัมผัสสระ การใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติ การแบ่งวรรคตอนและจังหวะ การใช้จินตภาพและโวหารภาพพจน์ การอ่านและการตีความบทกวีเพื่อให้เข้าใจแก่นเรื่องและเกิดความซาบซึ้งในสุนทรียรสของกวีนิพนธ์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจลักษณะทั่วไปของคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองภาษาอังกฤษ
LO2 : ผู้เรียนมีความรู้ เข้าใจ และสามารถแยกแยะความหมายโดยตรงและความหมายแฝงในคำประพันธ์ได้
LO3 : ผู้เรียนมีความรู้ และเข้าใจกลวิธีการประพันธ์และการใช้ฉันทลักษณ์ในกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ
LO4 : ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และตีความกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Portrait6

ผศ.ดร.สุรัยยา สุไลมาน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”