วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์เบื้องต้น

โดย โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

เกี่ยวกับรายวิชา

โครงสร้างของกล้ามเนื้อ องค์ประกอบทางเคมี การเปลี่ยนแปลงจากกล้ามเนื้อเปลี่ยนเป็นเนื้อ ลักษณะไม่พึงประสงค์ของเนื้อ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพเนื้อก่อนและหลังฆ่า คุณภาพเนื้อและการตรวจสอบคุณภาพเนื้อ

Learning Outcomes

LO1 :  ผู้เรียนสามารถอธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของกล้ามเนื้อ

LO2 :  ผู้เรียนสามารถเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของกล้ามเนื้อเปลี่ยนเป็นเนื้อ

LO3 :  ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะไม่พึงประสงค์ของเนื้อและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพเนื้อก่อนและหลังฆ่า

LO4 :  ผู้เรียนสามารถเข้าใจคุณภาพเนื้อและการตรวจสอบคุณภาพเนื้อ

Assessment and Evaluation criteria

Instructor

อุมาพร

ผศ.ดร. อุมาพร แพทย์ศาสตร์

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”