สรรสาระภาษาอังกฤษ (Essential English)

โดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

      โครงสร้างทางไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นสาระสำคัญ การออกเสียง ทักษะพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน และเขียนระดับประโยคและข้อความสั้น ๆ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถจับใจความสำคัญและรายละเอียดจากบทฟังที่ใช้คำศัพท์ระดับพื้นฐานได้
LO2 : ผู้เรียนสามารถจับใจความสำคัญและรายละเอียดจากบทอ่านที่ใช้คำศัพท์ระดับพื้นฐานได้
LO3 : ผู้เรียนสามารถบรรยายเรื่องราวในชีวิตประจำวันเป็นภาษาอังกฤษอย่างสั้น ๆ โดยใช้คำศัพท์ระดับพื้นฐานในการพูดได้
LO4 : ผู้เรียนสามารถบรรยายเรื่องราวในชีวิตประจำวันเป็นภาษาอังกฤษอย่างสั้น ๆ โดยใช้คำศัพท์ระดับพื้นฐานในการเขียนได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

อ.มูนีร แลฮะ
อ.วนิต้า มัสตัน
ดร.พิมพวรรณ ใช้พาณิช
ดร.อัญชนา รักทอง
ดร.สมฤดี คงพุฒ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”