การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ International Business Management

โดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

      นิยามการค้าระหว่างประเทศ ความแตกต่างในการดำเนินธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ ความสำคัญของการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์การเลือกประเทศเป้าหมายและกลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ ขั้นตอนการส่งออก พิธีการศุลกากร เอกสารที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบการขนส่งสินค้า รูปแบบ Incoterms ที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบัน รูปแบบตู้คอนเทนรูปแบบการชำระเงินและขั้นตอนการชำระเงิน การบริหารความเสี่ยงด้านการค้าระหว่างประเทศ กรณีศึกษาคู่ค้าในกลุ่มประเทศ CLMV

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้
LO2 : ผู้เรียนประเมินข้อดีข้อเสียของรูปแบบการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้
LO3 : ผู้เรียนประยุกต์องค์ความรู้ด้านกลยุทธ์การเลือกประเทศเป้าหมายและกลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศไปใช้ได้จริง
LO4 : ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการการส่งออก พิธีการศุลกากร และวิธีการชำระเงินระหว่างประเทศได้
LO5 : ผู้เรียนสามารถประเมินข้อดีข้อเสียของรูปแบบการขนส่งสินค้าได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.นงค์รัตน์ แสนสมพร

ดร.นงค์รัตน์ แสนสมพร

สาขาวิชาการจัดการ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”