บทเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการ ในกิจกรรม PSU Young GACC

By Global Affairs and Corporate Communication Center
(โดย ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร)

เกี่ยวกับรายวิชา

      บทเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการ ในกิจกรรม PSU Young GACC จัดทำขึ้นเพื่อ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของการเขียนข้อเสนอโครงการ การดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสามารถนำเครื่องมือวัดผลที่ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้ง สามารถนำไปบูรณาการเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

เนื้อหาการเรียนรู้:
      บทเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการประกอบด้วย 5 เนื้อหาการเรียนรู้ ดังนี้
      1. ความรู้พื้นฐานของการเขียนโครงการ
      2. เครื่องมือในการออกแบบการดำเนินงาน และเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์
      3. เทคนิคการบริหารจัดการโครงการ
      4. การติดตามและประเมินผลโครงการ
      5. การเงินและการบริหารงบประมาณ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : นักศึกษาสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการ ในกิจกรรม PSU Young GACC
LO2 : ช่วยให้การปฏิบัติงานตามโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Global Affairs and Corporate Communication Center (ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร)

สาขาการจัดการ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”