หลักการ ฮาลาล-ฮารอม กับการบริโภค

ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
โดย  สถาบันฮาลาล ร่วมกับ สถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

      เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริโภคอาหารฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม พฤติกรรมการบริโภคของชาวไทยมุสลิม ความหมายของฮาลาล ฮารอม และขั้นตอนการขอเครื่องหมายฮาลาล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านฮาลาลและฮารอมในอิสลามได้
LO2 : เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการการบริโภคของมุสลิม
LO3 : เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขอรับรองมาตรฐานฮาลาล
LO4 : เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.อัสมัน แตอาลี

ผศ.ดร.อัสมัน แตอาลี

สถาบันฮาลาล

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”