ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร 1

By Global Affairs and Corporate Communication Center (โดย ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร)
สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

เกี่ยวกับรายวิชา

      การฝึกทักษะการสื่อสารภาษาจีนขั้นพื้นฐาน โดยเริ่มจาก การเรียนรู้หลักในการอ่านพินอิน เรียนรู้ประโยคพื้นฐาน เน้นหลักการสื่อสาร/บทสนทนาในชีวิตประจำวัน อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และหลักการออกเสียง การสร้างประโยคคำถาม การแนะนำตนเอง เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมจีน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : นักเรียนสามารถแนะนำตนเองและผู้อื่นเป็นภาษาจีนได้
LO2 : นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันแบบง่ายๆ ได้
LO3 : นักเรียนมีความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมจีน

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

อ.รุ่งระวี ธิติปราการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ (ภาษาจีน)
และภาษาศาสตร์ประยุกต์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”