การตรวจตาในสุนัขและแมว

คณะสัตวแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับรายวิชา

จักษุวิทยาเบื้องต้นในสัตว์เกี่ยวข้องกับ การจับบังคับสัตว์ในการตรวจตาและการซักประวัติ ห้องตรวจตาและอุปกรณ์ตรวจตาพื้นฐาน การตรวจตาด้วยวิธีต่างๆและค่ามาตรฐาน การบันทึกการตรวจตา การประเมินสัตว์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทที่เกี่ยวข้องทางจักษุวิทยา

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1: ผู้เรียนสามารถเข้าใจและจดจำสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจตาสัตว์

LO2: ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้กับองค์ความรู้ที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ

LO3: ผู้เรียนสามารถประเมินปัญหาตาในสัตว์เบื้องต้นจากการตรวจตา

LO4: ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้กับสัตว์ป่วยที่พบในชีวิตจริง

LO5: ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์และมีมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับการดูแลตาในสัตว์และให้คำแนะนำเจ้าของสัตว์

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

13 copy

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”