สิทธิสวัสดิภาพสัตว์ และกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับสัตว์ที่ประชาชนควรรู้

คณะสัตวแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับรายวิชา

สิทธิสวัสดิภาพสัตว์และกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์เบื้องต้นเกี่ยวกับ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ Five freedoms สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและสวัสดิภาพสัตว์ และความรับผิดชอบที่เจ้าของควรมีต่อสัตว์ การทารุณกรรมสัตว์ และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับสัตว์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1: ผู้เรียนสามารถเข้าใจและจดจำเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิภาพสัตว์และกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับสัตว์

LO2: ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้กับองค์ความรู้ที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ

LO3: ผู้เรียนสามารถประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์ได้

LO4: ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้กับสถานการณ์ที่พบในชีวิตจริง

LO5: ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์และมีมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิภาพสัตว์ และสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

13 copy

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”