การพยาบาลผู้ใหญ่ 2

คณะสัตวแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 นี้ แบ่งออกเป็น 2 เรื่องหลักได้แก่ 1) การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและการอ่านผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 2) การพยาบาลผู้ป่วยใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ

      การอ่านผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจความรู้ความเข้าใจในการอ่านและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่ภาวะวิกฤตทางหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้นพยาบาลจะช่วยให้ประเมินปัญหาและปฏิบัติพยาบาลช่วยเหลือในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

      การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถาวรเป็นการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดช้ามากที่มีอาการรุนแรง ให้หัวใจกลับมาเต้นและบีบตัวส่งเลือดไป เลี่ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ใกล้เคียงภาวะปกติ พยาบาลมีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยทั้งในระยะที่รักษาตัวในโรงพยาบาลและระยะเมื่อได้รับการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล รวมทั้งการสอนและฝึกทักษะการดูแลตนเอง ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมที่ทำให้ผู้ป่วยดำรงชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หัวข้อเรื่อง : การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและการอ่านผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

LO1:  อธิบายหลักการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติ (normal sinus rhythm) ได้ถูกต้อง
LO2:  อธิบายหลักการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ (arrhythmia) ได้อย่างถูกต้อง
LO3:  อธิบายหลักการพยาบาลผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ถูกต้อง

หัวข้อเรื่อง : การพยาบาลผู้ป่วยใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ

LO1: ผู้เรียนอธิบายหลักการพยาบาลผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ถูกต้อง 

LO2: ผู้เรียนอธิบายหลักการพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจได้อย่างถูกต้อง

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

11
22

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”