ก้าวแรกสู่ภาษาญี่ปุ่น

โดย คณะศิลปศาสตร์

เกี่ยวกับรายวิชา

การแนะนำตัว การทักทาย สำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน                                           
ตัวอักษรฮิรางานะและคาตาคานะ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 :  ผู้เรียนสามารถแนะนำตัวด้วยภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายได้

LO2 :  ผู้เรียนสามารถทักทายเป็นภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม                               กับสถานการณ์

LO3 :  ผู้เรียนสามารถอ่านตัวอักษรฮิรางานะและตัวอักษรคาตาคานะได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Screen Shot 2565-07-28 at 13.12.12

อาจารย์สุกัญญา ทองดีนอก

คณะศิลปศาสตร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”