ภาษาอังกฤษพิชิตการสมัครงาน

โดย คณะศิลปศาสตร์

เกี่ยวกับรายวิชา

   รายวิชา English for Winning Job Applications มีเนื้อหาเกี่ยวกับ            ภาษาอังกฤษที่จะเอื้อให้ผู้เรียนสามารถใช้ในการสมัครงาน โดยมุ่งพัฒนาทักษะในการเขียนประวัติย่อ (Resume) อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการได้งาน โดยรายละเอียดเนื้อหาวิชาจะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในประกาศรับสมัครงาน องค์ประกอบของประวัติย่อ (Resume) ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยรวมไปถึงการเลือกใช้คำที่จะนำมาเขียนประวัติย่อ(Resume) ได้อย่าง    เหมาะสม 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถเข้าใจองค์ประกอบของประกาศรับสมัครงานและประวัติย่อ

LO2 : ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์คุณสมบัติที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานตามความสนใจ

LO3 : ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับเพื่อจัดทำประวัติย่อได้อย่างน่า                        ประทับใจ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Screen Shot 2565-08-09 at 13.47.28

อาจารย์ ชุติมา สว่างวารี

คณะศิลปศาสตร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”