Business & Management

หลักการบัญชี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี หลักการบัญชีพื้นฐานประกอบด้วยข้อสมมติทางการบัญชีกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน งบการเงิน สมการบัญชี การวิเคราะห์รายการบัญชี และวงจรการทำบัญชี การบันทึกจัดทำบัญชีของธุรกิจประกอบด้วย การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภททั่วไป และการจัดทำงบการเงิน

บรรจุภัณฑ์อาหารและการออกแบบเบื้องต้น

บรรจุภัณฑ์อาหารนอกจากทำหน้าที่ห่อหุ้มอาหารแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการคงคุณภาพด้านต่าง ๆ ของอาหาร ทำให้อาหารมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น รายวิชานี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของบรรจุภัณฑ์ ชนิดของบรรจุภัณฑ์ และเทคโนโลยีการบรรจุแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับอาหารประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามจะสร้างเอกลักษณ์ ความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ และมีส่วนในการดึงดูดความสนใจจากผู้ซื้อ รายวิชานี้จึงสอนการออกแบบเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เสริมรายได้และความรู้เบื้องต้นด้านการเงิน

ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชไร้ดิน การปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ การเลือกวัสดุปลูกและอุปกรณ์ สารละลายธาตุอาหารและการเตรียมสารละลาย การเพาะต้นกล้า การย้ายปลูกและการดูแลรักษาตลอดอายุพืช ตัวอย่างการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ การรวบรวมข้อมูลเงินลงทุน ค่าใช้จ่ายและรายได้ การเลือกกลุ่มลูกค้าและการตั้งราคา

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์

ความหมายและรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประเภทและกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ การออกแบบและวางแผนรายการนำเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์

ข้อควรรู้ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษี เงินได้พึงประเมินและแหล่งเงินได้ การยกเว้นภาษี ประเภทของเงินได้พึงประเมินและการหักค่าใช้จ่าย การหักลดหย่อนการคำนวณและยื่นแบบแสดงรายการภาษี แนวทางการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจเพื่อวางแผนภาษีให้เหมาะสม

1 2 3 4 5 8