การทำงานในองค์กรอย่างมืออาชีพ

โดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

เกี่ยวกับรายวิชา

         ชุดความรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำงานเป็นและโดดเด่นในองค์กรอย่างมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเริ่มทำงาน เรียนรู้การเป็นพนักงานอย่างมืออาชีพ และการยกระดับสู่การเป็นผู้บริหารขององค์กร ซึ่งประกอบไปด้วยความรู้ที่สำคัญดังนี้ การทำความรู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 การหางานที่ใช่ หลักการจัดการธุรกิจเบื้องต้น ความคาดหวังของผู้บริหารต่อพนักงานในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร   กระบวนการทำงาน PDCA เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิผล วิธีการนำเสนองานต่อผู้บริหาร เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ    การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ช่วยในการทำงาน ลักษณะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การเป็นโค้ชที่ดี การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการโน้มน้าวใจ และการติดตามงาน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนเตรียมความพร้อมของตนเอง เพื่อเข้าสู่โลกแห่งการทำงานจริงได้
LO2 : ผู้เรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของตนเองให้เป็นมืออาชีพ

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.ระพีพันธ์ เผ่าชู

สาขาการจัดการธุรกิจ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”