การออกแบบโปรแกรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว

โดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

                    แนวคิดเกี่ยวกับโปรแกรมทาง  นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว หลักการจัดการโปรแกรมนันทนาการ (APIE) การประเมินความเป็นไปได้ของกิจกรรมและโปรแกรมทางนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว หลักการพิจารณากิจกรรมและออกแบบโปรแกรมนันทนาการ (Six Key Elements) วงจรการพัฒนาโปรแกรมนันทนาการ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับโปรแกรมทางนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวได้
LO2 : ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงหลักการพิจารณากิจกรรมและออกแบบโปรแกรมนันทนาการและวงจรการพัฒนาโปรแกรมนันทนาการได้
LO3 :
ผู้เรียนสามารถประยุกต์แนวคิดการออกแบบโปรแกรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวไปใช้ประโยชน์ได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.วิรัตน์ ทองแก้ว

สาขาวิชาสาขาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”