การพัฒนาไอเดียธุรกิจด้วยการคิดเชิงออกแบบ

โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับรายวิชา

            เป็นรายวิชาที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) ที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาไอเดียให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 :ผู้เรียนสามารถเข้าใจแนวคิดและองค์ประกอบของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
LO2 :ผู้เรียนสามารถเข้าใจตัวอย่างและวิธีการนำการคิดเชิงออกแบบไปประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจสตาร์ทอัพ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”